ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی

دانلود پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی(مطالعه موردی شعب شهرستان الیگودرز) در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازما

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 112 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:735 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی(مطالعه موردی شعب شهرستان الیگودرز) همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی ( مطالعه موردی شعب شهرستان الیگودرز) بود. روش اجرای تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی  و با هدفی کاربردی است جامعه آماری این تحقیق تمامی  کارکنان بانک کشاورزی شعب شهرستان الیگودرز به تعداد95 نفر بود که به علت کوچک بودن جامعه آماری ؛ تمامی افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار گردآوری داده شامل  پرسشنامه سبک مدیریت توسط باردنز و متزکاس (1969) با ضریب پایایی 80/0 ،  پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن وکنتراد (2000)  با ضریب پایایی 80/0 و  پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  (2005) با ضریب پایایی 87/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی از آزمون کلوموکروف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و برای آزمودن فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن  استفاده شد  نتایج نشان داد که بین  مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی ( مطالعه موردی شعب شهرستان الیگودرز) رابطه معناداری وجود دارد.

   واژگان¬های کلیدی:  مدیریت دانش ، عملکرد سازمانی ، سبک های مدیریت منابع انسانی

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- هدف های اصلی       5

  1-3- هدف های فرعی       5

  1-4- فرضیه‌های تحقیق     6

  1-5- تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات    7

  1-6- قلمرو تحقیق            8

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مدیریت دانش           10

  2-1-1- علل پیدایش مدیریت دانش در سازمان ها       10

  2-1-2- تفاوت داده، اطلاعات  و دانش           11

  2-1-3- ویژگی های دانش  12

  2-1-4- تقسیم بندی های دانش سازمانی    13

  2-1-5- تعریف مدیریت دانش           15

  2-1-6- ويژگي ها و اصول مديريت دانش        16

  2-1-7- چرخه مدیریت دانش           18

  2-1-7-1- خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش)           19

  2-1-7-2- سازماندهی دانش ( اعتبار بخشي دانش)   20

  2-1-7-3- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش)        21

  2-1-7-4-توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش)           22

  2-1-7-5-  کاربرد دانش ( استفاده از دانش)   22

  2-1-7- نظريه هاي مديريت دانش    23

  2-1-8- مزایای مدیریت دانش          24

  2-1-9- مدل های مدیریت دانش      25

  2-2- عملکرد سازمانی      26

  2-2-1- مفهوم عملكرد       26

  2-2-2- عوامل موثر بر بهبود عملكرد 27

  2-2-3- تعريف ارزيابي عملكرد         28

  2-2-4- تعریف عملکرد سازمانی      30

  2-2-5- مولفه های عملکرد سازمانی           31

  2-2-6- مدل هاي ارزيابي عملكرد سازماني   32

  2-2-7- ضرورت ارزيابي عملكرد        35

  2-2-8- فرآیند و چرخه چهارمرحله ای ارزیابی عملکرد کارکنان    36

  2-2-9- انواع ارزيابي عملكرد           37

  2-2-10- فرآيند ارزيابي عملكرد        38

  2-3- سبک مدیریت منابع انسانی   40

  2-3-1- رهبري     40

  2-3-2- تمايز مديريت و رهبري         41

  2-3-3- وظایف رهبری        44

  2-3-4- عناصر کلیدی در رهبری       46

  2-3-5- تاریخچه مدیریت منابع انسانی         47

  2-3-6- تعریف مدیریت منابع انسانی            48

  2-3-7- اقدامات مدیریت منابع انسانی          49

  2-3-8- کارکرد مدیرت منابع انسانی 50

  2-3-9- سبک مدیریت منابع انسانی            51

  2-3-10- مدیریت منابع انسانی  و مدیریت دانش         52

  2-3-10-1- منابع انسانی دانش مدار            52

  2-3-10-2- اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش          53

  2-5- پیشینه تحقیق         55

  2-5- جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق          59

  2-6- مدل تحقیق 61

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه        62

  3-2- روش تحقیق            62

  3-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری           62

  3-4- روش جمع آوری داده ها          63

  3-5- ابزار گردآوري داده ها  63

  3-6- شیوه‌های تحلیل داده‌ها         65

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل  داده ها

  4-1- آمار توصیفی            67

  4-1-1- توزيع فراواني کارکنان بر حسب جنسیت         67

  4-1-2- توزيع فراواني کارکنان بر حسب وضعیت تاهل   67

  4-5- توزيع فراواني کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی   69

  4-1-5- توزيع فراواني کارکنان بر حسب سن  69

  4-2- آماراستنباطی          70

  4-2-1- بررسی توزیع داده ها          70

  4-3-آزمون فرضیات            71

  4-3-1- فرضیه اصلی اول    71

  4-3-2- فرضیه اصلی دوم   71

  4-3-3- فرضیه فرعی اول    72

  4-3-4- فرضیه فرعی دوم   73

  4-3-5- فرضیه فرعی سوم 73

  4-3-6- فرضیه فرعی چهارم            74

  4-3-7- فرضیه فرعی پنجم 74

  4-3-8- فرضیه فرعی ششم           75

  4-3-9- فرضیه فرعی هفتم 76

  4-3-10- فرضیه فرعی هشتم         76

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه        78

  5-2- یافته های پژوهش     78

  5-3-1-تحلیل فرضیات  پژوهش        79

  5-3-1-1-  تحلیل  فرضیه اصلی پژوهش        79

  5-3-1-2-  تحلیل  فرضیه های فرعی پژوهش 80

  5-4- نتیجه گیری کلی       83

  5-5- پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش            85

  5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    86

  5-7- محدودیت های پژوهش           86

  منابع     87

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش( نوناكا و تاكوچي 1995)            20

  جدول4-1: توزيع فراواني کارکنان بر حسب جنسیت     67

  جدول4-2: توزيع فراواني کارکنان بر حسب وضعیت تاهل           67

  جدول4-3: توزيع فراواني کارکنان بر حسب سابقه کار  68

  جدول4-4: توزيع فراواني کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی        69

  جدول4-5: توزيع فراواني کارکنان بر حسب سن          69

  جدول 4-6 : بررسی توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف        70

  جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی بانک کشاورزی 71

  جدول 4-8 : بین مدیریت دانش با سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی          72

  جدول 4-9 : بررسی رابطه بین حفظ و نگهداری دانش با عملکرد سازمانی بانک کشاورزی  72

  جدول 4-10 : بررسی رابطه انتقال دانش با عملکرد سازمانی بانک کشاورزی       73

  جدول 4-11 : بررسی رابطه ایجاد دانش با عملکرد سازمانی بانک کشاورزی        73

  جدول 4-12 : بررسی رابطه بین کاربرد دانش با عملکرد سازمانی بانک کشاورزی 74

  جدول 4-13 : رابطه بین حفظ و نگهداری دانش با سبک های مدیریت منابع انسانی بانک کشاورزی 75

  جدول 4-14 : بررسی رابطه انتقال دانش با سبک های مدیریت منابع انسانی کارکنان بانک کشاورزی          75

  جدول 4-15: بررسی رابطه ایجاد دانش با سبک های مدیریت منابع انسانی کارکنان بانک کشاورزی            76

  جدول 4-16: بررسی کاربرد دانش با سبک های مدیریت منابع انسانی کارکنان بانک کشاورزی        77

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار4-1 توزيع فراواني کارکنان بر حسب جنسیت     67

  نمودار4-2 توزيع فراواني کارکنان بر حسب وضعیت تاهل           68

  نمودار4-3 توزيع فراواني کارکنان بر حسب سابقه کار   68

  نمودار4-4 توزيع فراواني کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی        69

  نمودار4-5 توزيع فراواني کارکنان بر حسب سن           70

   


     برچسب ها: مدیریت دانش عملکرد سازمانی سبک های مدیریت منابع انسانی دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی پروژه ارشد گرایش خط مشی گذاری عمومی دانلود سمینار ارشد مدیریت دولتی پایان نامه مدیریت دولتی ارشد گرایش خط مشی گذاری پایان نامه مدیریت دولتی ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.