ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان

دانلود پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان (اداره مالیاتی الیگودرز)، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: محقق تلاش دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رض

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 130 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:482 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان (اداره مالیاتی الیگودرز)، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف کلی پژوهش: محقق تلاش دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمانی بپردازد.

  روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علي می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل380 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان الیگودرز می باشد و طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 191 نفر  از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان الیگودرز می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه  برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق تایید شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار های آماری در دو سطح  توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی و درصد فراوانی و نرم افزار spss استفاده شده است.در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تعیین برازش مدل و نرم افزار lisrell استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: 1)سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی اثر مثبت دارد ، 2)سازمان یادگیرنده بر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت دارد  ، 3)سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد ،4)رضایت شغلی بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد.5) تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد.6)سازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد.7)سازمان یادگیرنده از طریق تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد.

  نتیجه گیری: از طریق سازمان یادگیرنده می توان رضایت و تعهد شغلی را افزایش داد و از طریق افزایش رضایت و تعهد شغلی می توان عملکرد سازمان را بهبود داد.

  واژگان کلیدی:تعهد شغلی،رضایت شغلی،سازمان یادگیرنده،عملکرد سازمان

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: كليات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- بیان مسئله 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق         5

  1-4- چارچوب نظری تحقیق            7

  1-5- فرضیه های تحقیق    8

  1-6- اهداف کاربردی          9

  1-7- حدود مطالعاتی         9

  1-8- تعریف واژگان کلیدی تحقیق     10

  1-9- خلاصه فصل اول        12

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه        13

  2-2- سازمان یادگیرنده      13

  2-2-1- زمينه هاي شكل گيري نظريه سازمان يادگيرنده           15

  2-2-2- ايجاد يك سازمان يادگيرنده   15

  2-2-3- راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده           17

  2-2-4- شرط لازم در شکل گیری سازمان های يادگیرنده          17

  2-2-5- ويژگی های سازمان های يادگیرنده    18

  2-2-6- یادگیری سازمانی  19

  2-3- رضایت شغلی          19

  2-3-1- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان 20

  2-3-2- رضایت شغلی و سازمان یادگیرنده     21

  2-3-3- موارد موثر بر رضایت شغلی  22

  2-3-4- عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل      23

  2-3-5-  نظریه های رضایت شغلی   24

  2-4- تعهد سازمانی          25

  2-4-1- ابعاد تعهد سازمانی            26

  2-4-2- عوامل ثاثیرگذار بر روی تعهد سازمانی            26

  2-4-3- انواع تعهد 28

  2-4-4-  ضرورت توجه به تعهدسازمانی         29

  2-5- عملکرد سازمان        30

  2-5-1- روشهاي اندازه گيري عملكرد            31

  2-5-2- رابطه عملکرد  با مدیریت مالی         33

  2-5-3- شاخص های عملکرد سازمانی         33

  2-5-4- اهمیت ارزیابی عملکرد برای سازمان 34

  2-6- پیشینه تحقیقات داخلی        35

  2-7- پیشینه تحقیقات خارجی       37

  2-8- خلاصه فصل دوم       38

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه        39

  3-2- روش تحقیق            39

  3-2-1-نوع پژوهش بر مبنای هدف    39

  3-2-2- نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش      40

  3-3- جامعه آماری            41

  3-4- نمونه و تعیین حجم نمونه       41

  3-5- ابزار گرد اوری داده ها 41

  3-5-1- بررسی اسناد و مدارک:      41

  3-5-2-  پرسشنامه:         42

  3-6- رواییابزار تحقیق        42

  3-7- پایاییابزار تحقیق       43

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها    44

  3-9- آزمون های برازندگی مدل کلی            45

  3-9-1- مجذور کای χ2       46

  3-9-2- نسبت /df x2        46

  3-9-3- شاخص برازندگی تطبیقی   47

  3-9-4- ریشه دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺮﺑﻌﺎتﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه    47

  3-9-5- جذر ﺑﺮآورد  وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي تقریب      47

  3-9-6-  شاخص برازش مقایسه ای 48

  3-10- خلاصه فصل سوم    48

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        49

  4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی      50

  4-2-1- اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان           50

  4-2-2- اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان        51

  4-2-3- اطلاعات مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان    51

  4-3-  بررسی توصیفی پا سخ ها در گروه های جمعیت شناختی مختلف            52

  4-3-1- آزمون میانگین دو جامعه برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت            52

  4-3-2- آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات    53

  4-3-3- آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن          54

  4-4- مدل معادله ساختاری            55

  4-4-1- پارامترهاي ثابت و آزاد و درجه آزادي   55

  4-4-2- برازندگی مدل پژوهش         56

  4-5- آزمون فرضیه ها        57

  4-6- فرضیه های فرعی     59

  4-6-1-  فرضیه اول            59

  4-6-2-  فرضیه دوم           60

  4-6-3- فرضیه سوم          60

  4-6-4- فرضیه چهارم         61

  4-6-5- فرضیه پنجم          61

  4-7- فرضیه اصلی اول       62

  4-7-1- بررسی فرضیه اصلی اول     62

  4-7-2-  فرضیه اصلی دوم  62

  4-8- خلاصه فصل چهارم    63

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه        64

  5-2- نتیجه گیری بر مبنای فرضیات تحقیق    64

  5-3- پیشنهادات بر مبنای فرضیات تحقیق     67

  5-4- پیشنهاد به محققان آتی        70

  5-5- محدودیت های تحقیق           70

  5-6- خلاصه فصل پنجم     70

  منابع     71

  پیوست و خروجی 75

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول (3-1): ترکیب سوالات پرسشنامه تحقیق         42

  جدول (3-2): تحلیل پایایی پرسشنامه تحقیق           44

  جدول (4-1): جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن         50

  جدول (4-2): جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس جنس       51

  جدول (4-3): جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات   52

  جدول (4-4): نتایج آزمون t براساس جنسیت 53

  جدول (4-5): نتایج آزمون ANOVA بر اساس تحصیلات  54

  جدول (4-6): نتایج آزمون ANOVA بر اساس سن        55

  جدول (4-7): شاخص‌های برازندگی 57

  جدول (4-8):  نتایج فرضیه اول         59

  جدول (4-9): نتایج فرضیه دوم         60

  جدول (4-10): نتایج فرضیه سوم     60

  جدول (4-11):  نتایج فرضیه چهارم   61

  جدول (4-12): نتایج فرضیه پنجم     61

  جدول (4-13): نتایج فرضیه اصلی اول           62

  جدول (4-14):  نتایج فرضیه اصلی دوم         62

  جدول (4-15):  نتایج کلی تحقیق    63

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار (4-1): وضعیت پاسخ دهندگان براساس سن    50

  نمودار (4-2): وضعیت پاسخ دهندگان براساس جنس  51

  نمودار (4-3): وضعیت پاسخ دهندگان براساس تحصیلات          52

  نمودار (4-4): محاسبات اولیه مدل معادلات ساختاری 58

  نمودار (4-5): محاسبات بارهای عاملی و ضرائب مسیر           58

  نمودار (4-6):  محاسبات آماره تی   59

   
  برچسب ها: پایان نامه تعهد شغلی رضایت شغلی سازمان یادگیرنده عملکرد سازمان پروژه ارشد گرایش خط مشی گذاری عمومی دانلود سمینار ارشد مدیریت دولتی پایان نامه مدیریت دولتی ارشد گرایش خط مشی گذاری پایان نامه مدیریت دولتی ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی و ...

   


 • در قالب word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.