ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد

پایان نامه رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد

دانلود پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی ش

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 126 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:1,131 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی-با عنوان: رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد می‌باشد. روش مورد استفاده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی مي ‌باشد. جامعه آماري این تحقیق، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد است، که تعداد آنها برابر با 180 نفر می باشد. با توجه به جامعه آماری در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی(هاکمن و اولدهام ،۱۹۷۵ ) وبی تفاوتی کارکنان( دانایی‌فرد و همکاران، 1389)در مجموع حاوی 48 سؤال استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه جهت آزمون فرضيه‌ها به کمک نرم‌افزار22 SPSS، استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد رابطه منفی و معکوس وجود دارد.

  کلید واژه ها: غنی سازی شغلی، بی تفاوتی سازمانی، سازمان امور مالیاتی

   

  فهرست مطالب:

  چکیده1

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه:        2

  1-2-بیان مساله: 2

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:        4

  1-4 -اهداف تحقیق:         4

  1-5 -فرضیه های تحقیق:  5

  1-6-متغیرهای تحقیق:      6

  1-7-قلمرو تحقیق:            6

  1-8 -تعاریف مفهومی متغیرها:       6

  1-9- تعاریف  عملیاتی متغیرها:      8

  1-10- خلاصه فصل اول پژوهش       10

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1-مقدمه:        11

  2-2-بخش اول: غنی سازی شغلی 11

  2-2-1- تعریف طراحی شغل:          12

  2-2-2- طراحی دوباره شغل            13

  2-2-3-تئوری ها و رويكردهاي طراحي شغل   13

  2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل:         14

  2-2-5- رویکرد غنی سازی شغل     15

  2-2-6- اهداف غنی سازی:            15

  2-2-7- ابعاد غنی سازی شغلی     15

  2-2-8- انواع مهارت های شغلی     16

  2-2-9- معیارهای سه گانه استقلال شغلی  22

  2-2-10- غنی ساری شغل در عمل  23

  2-2-11- غنی سازی کار-خانواده:    23

  2-2-12- چه زمانی غنی سازی شغلی محقق می یابد؟         24

  2-2-13- محدودیت های غنی سازی شغلی  24

  2-3-بخش دوم: بی تفاوتی سازمانی           25

  2-3-1- بی تفاوتی کارکنان 25

  2-3-2- بی تفاوتی سازمانی          28

  2-3-3- علل و علایم بی تفاوتی کارکنان        29

  2-3-4- تحلیل علل بی تفاوتی سازمانی       35

  2-3-5-راه کارهاى برخورد با بى تفاوتى در کارکنان      36

  2-3-6- تاثیر عدالت سازمانی بر بی تفاوتی کارکنان    37

  2-3-7- تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی بر بی تفاوتی کارکنان         38

  2-3-8- تأثیر ارتباطات چهره به چهره در غلبه بر بی تفاوتی       40

  2-3-9-رابطه ی تغییرات زیاد و بی تفاوتی سازمانی    40

  2-3-10- بی تفاوتی کارکنان و عملکرد شغلی            40

  2-3-11- فرهنگ سازمانی و بی تفاوتی کارکنان         40

  2-3-12- بی تفاوتی از دیدگاههای مختلف     41

  2-4- پیشینه تحقیق         42

  2-4-1- پیشینه داخلی      42

  2-4-2- پیشینه خارجی     47

  2-5-مدل مفهومی تحقیق  48

  2-6- خلاصه فصل دوم تحقیق         48

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه        49

  3-2- روش تحقیق            50

  3-3 - جامعه آماری           50

  3-4 -نمونه و روش نمونه گیری        51

  3-5- روش گردآوري اطلاعات           51

  3-6- ابزار گردآوري داده‌ها   52

  3-7- روايي و پايايي ابزار تحقیق      53

  3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها    54

  3-9-خلاصه فصل سوم پژوهش       55

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

  4-1- بخش اول: ویژگی های جمعیت‌شناختی            56

  4-2-توصيف متغيرهای پژوهش        60

  4-3-بخش دوم:تحلیل آماری(استنباطی)      61

  4-4-بررسی فرضیه های پژوهش:    62

  4-5- خلاصه نتایج به دست آمده از پژوهش:  67

  4-6- رگرسيون چندگانه تاثیر مولفه های غنی سازی شغلی بر بی تفاوتی سازمانی       67

  4-7- خلاصه ی فصل چهارم            68

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه:       69

  5-2- خلاصه تحقیق:         69

  5-3-یافته ها و نتیجه‌گیری:            70

  5-4-پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات تحقیق: 72

  5-5-پیشنهادهای برای تحقیقات آینده:         75

  5-6-محدودیتها و موانع تحقیق:       75

  5-6- خلاصه فصل پنجم پژوهش      76

  فهرست منابع      77

  پیوستها 82

  1)پرسشنامه      82

  2)خروجی نرم افزار           85

   

   

  فهرست جداول

  جدول 2-1- علل ظهور بی ‌تفاوتی کارکنان     30

  جدول شماره (2- 2) ابعاد بی تفاوتی سازمانی          34

  جدول شماره 3-1- ابعاد و گویه های مطرح شده براي هر يک از سازه ها 52

  جدول 3-2- امتیاز بندی مقیاس تحقیق         53

  جدول شماره 3-3- مقدار آلفاي کرونباخ براي مولفه‌ها  54

  جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویان          57

  جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن    57

  جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات            58

  جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت  59

  جدول شماره 4-5: توصيف متغيرهای پژوهش 60

  جدول شماره 4-6- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف         61

  جدول شماره 4-7: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه اصلی          62

  جدول شماره 4-8: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه فرعی اول     63

  جدول شماره 4-9: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه فرعی دوم     64

  جدول شماره 4-10: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه فرعی سوم 64

  جدول شماره 4-11: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه فرعی چهارم           65

  جدول شماره 4-12: ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیه فرعی پنجم 66

  جدول4-13- خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها       67

  جدول (4-14) رگرسيون چندگانه تاثیر مولفه های غنی سازی شغلی بر بی تفاوتی سازمانی        67

   

   

  فهرست نمودار

  نمودار (4-1): توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان       57

  نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن  58

  نمودار (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات            59

  نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان سابقه خدمت     60

   

   

   

   

   

  فهرست شکل ها

  شکل 2-1-روابط بين ابعاد اصلي شغل، حالات رواني و نتايج      19

  شکل 2-2  رابطه بین ابعاد شغلی با حالات روانی و پیامدهای شخصی وکاری      23

  شکل(2- 3) تحلیل علل بی تفاوتی سازمانی            36

  شکل 2-4- مدل مفهومی تحقیق    48

   

   


  برچسب ها: رابطه بین غنی سازی شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی امور مالیاتی شهرستان خرم آباد دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی پروژه ارشد گرایش خط مشی گذاری عمومی دانلود سمینار ارشد مدیریت دولتی پایان نامه مدیریت دولتی ارشد گرایش خط مشی گذا
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  و اقتصاد و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.