ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی تاثیر فشار کاری بررضایت شغلی وفرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396

پایان نامه بررسی تاثیر فشار کاری بررضایت شغلی وفرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396

دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز بود. جامعه

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 122 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:542 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر الیگودرز است که تعداد آنان به 80 نفر می رسد. جهت انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تمام شمار(سرشماری) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر روش پیمایشی- توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش از سه ابزار، پرسشنامه فشار کاری، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از همبستگی و رگرسیون گام به گام و از نرم افزار spss جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که  بین فشار کاری  با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهرستان الیگودرز رابطه معناداری وجود دارد و فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد بین خرده مقیاس های فشار روانی و فرسودگی و رضایت شغلی نیز ارتباط معنی دار وجود دارد.

   

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2- بیان مساله 2

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش         4

  1-4- اهداف پژوهش          4

  1-4-1- هدف اصلی           4

  1-4-2- اهداف فرعی         4

  1-5- فرضیات پژوهش        5

  1-5-1- فرضیه اصلی         5

  1-5-2- فرضیات فرعی       5

  1-6- تعاریف        6

  1-6-1- تعاریف نظری         6

  1-6-2- تعاریف عملیاتی     6

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته و گستره نظری موضوع

  2-1-  فرسودگی شغلی    7

  2-1-1-تاریخچه مطالعات فرسودگی شغلی   10

  2-1-2- مرحله ی مقدماتی 11

  2-1-3- مرحله ی تجربی    11

  2-1-4- تعاریف فرسودگی شغلی     11

  2-1-5- نشانه ها و عوارض فرسودگی شغلی            13

  2-1-6- عوامل فرسودگی شغلی     14

  2-1-6-1- عوامل سازمانی 14

  2-1-6-2- عوامل بین فردی 15

  2-1-6-3- عوامل درون فردی            15

  2-1-7- مراحل فرسودگی شغلی     17

  2-1-8-رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی           18

  2-1-8-1-راهکارهای پیشگیری از فرسودگی شغلی    21

  2-1-8-2- نقش مدیران در پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان          23

  2-1-8-3- درمان فرسودگی شغلی   24

  2-2- مبانی نظری و ادبیات تحقیق   40

  2-2-1- بررسی های روان شناسان  40

  2-2-2-رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی         44

  2-2-3- رضایت شغلی و تولید         45

  2-2-4- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی     46

  2-2-5- آثار وجود رضایت شغلی       49

  2-3- پیشینه پژوهش        50

  2-3-1- پیشینه خارجی     50

  2-3-2- پیشینه داخلی:     52

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه        59

  3-2- روش پژوهش            59

  3-3- جامعه آماری مورد مطالعه       60

  3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه :          60

  3-5- ابزار پژوهش 60

  3-6- روش اجرا:   64

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها:   64

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        65

  4-2- اطلاعات جمعیت شناختی:     65

  4-3- تحلیل یافته‌ها          66

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-مقدمه         77

  5-2- تحلیل یافته ها:        78

  5-3-پیشنهادات پژوهشی  80

  منابع     82

   

  فهرست جداول

  جدول 4-1: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف در مورد نرمال بودن توزیع داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعه       66

  جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف در مورد نرمال بودن توزیع داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعه       67

  جدول 4-3: آمار توصیفی متغیرهای فشار روانی کاری، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی  67

  جدول 4-4: مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيون متغیرهای پیش‌بین بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی           68

  جدول 4-5: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش‌بین بر روی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی          68

  جدول 4-6: ماتريس همبستگي پیرسون بین ماهیت کار و  رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی    69

  جدول 4-7: ماتريس همبستگي پیرسون بین زمان کار و رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی        69

  جدول 4-8: ماتريس همبستگي پیرسون بین سیاست سازمانی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی     70

  جدول 4-9: ماتريس همبستگي پیرسون بین جایگاه (پست) سازمانی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی         70

  جدول 4-10: ماتريس همبستگي پیرسون بین عوامل محیطی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی        71

  جدول 4-11: ماتريس همبستگي پیرسون بین روابط شخصی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی          71

  جدول 4-12: ماتريس همبستگي پیرسون بین عوامل شخصی با رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی        72

  جدول 4-13: ماتريس همبستگي پیرسون بین ماهیت کار و  فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی         72

  جدول 4-14: ماتريس همبستگي پیرسون بین زمان کار و فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی 73

  جدول 4-15: ماتريس همبستگي پیرسون بین سیاست سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی          73

  جدول 4-16: ماتريس همبستگي پیرسون بین جایگاه (پست) سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی   74

  جدول 4-17: ماتريس همبستگي پیرسون بین عوامل محیطی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی    74

  جدول 4-18: ماتريس همبستگي پیرسون بین روابط با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی     75

  جدول 4-19: ماتريس همبستگي پیرسون بین عوامل شخصی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی   75

  جدول 4-20: نتیجه تحلیل فرضیات   76

   

   
  برچسب ها: فشار کاری رضایت شغلی فرسودگی شغلی مدیران مقطع ابتدایی شهر الیگودرز دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه ارشد مدیریت آموزشی دانلود سمینار ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه علوم تربیتی ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه مدیریت آموزشی علوم تربیتی ارشد
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.