ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه

دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه شهرستان الیگودرز، در 130 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 133 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:450 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه شهرستان الیگودرز، در 130 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه شهرستان الیگودرز است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی 97-96 به تعداد75 مدیر و 567 دبیر بود و برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 237 معلم و 75 مدیر  انتخاب شدند. پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی- همبستگی بود.برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و موتزکاس، استقلال کاری میلر وهمچنین پرسشنامه ی کیفیت زندگی والتون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 21  ،جهت نرمال ها بودن داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.  نتایج نشان داد که بین سبک های رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد که فرضیات تحقیق تایید گردید. علاوه برآن فرضیات فرعی نشان داد که نوع سبک رهبری بر ارتقای استقلال کاری دبیران و همچنین روند بهبود کیفیت زندگی آنان تاثیر گذار بوده و باعث رشد شرایط کاری آنان می گردد.

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه        2

  1-2-بیان مسئله  4

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش          6

  1-4-اهداف تحقیق            8

  1-4-1-هدف اصلی            8

  1-4-2-اهداف فرعی          8

  1-5-فرضیات تحقیق          8

  1-5-1-فرضیه اصلی:         8

  1-5-2-فرضیه های فرعی   8

  1-6-تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق         9

  1-6-1-تعاریف مفهومی      9

  1-6-2-تعاریف عملیاتی      9

  فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گسترهي نظري موضوع

  2-1- مقدمه        11

  2-2-رهبری         12

  2-2-1-تعريف رهبري          12

  2-2-2-تمايز مديريت و رهبري          14

  2-2-3-عناصر رهبری         15

  2-2-4-موقعیت رهبری       15

  2-2-5-ویژگیهای رهبری      16

  2-2-6-مدلهاي رهبري       17

  2-2-7-روش دموكراتيك       17

  2-2-8-روش اقتدارطلبانه    17

  2-2-9-مدل مشروط فيدلر   18

  2-2-10-نظريه مسير- هدف            18

  2-2-11- مدل شرطي:       18

  2-2-12-مدل اثربخشي رهبري        19

  2-2-13- مدل اوج عملكرد (SOAR) : 19

  2-2-14- مدل از تصور تا نتيجه (VTR) :         19

  2-2-15-سبك‌هاي رهبري   20

  2-2-16- سبك دستوري     20

  2-2-17- سبك عرضه كننده يا رهبري حمايتي            21

  2-2-18- سبك مشاركتي   21

  2-2-19- سبك واگذاري اختيار          22

  2-2-21-نظریه ها و سبک های رهبري          23

  2-2-22- تئوري هاي رفتاري رهبري  24

  2-2-23-مطالعات «دانشگاه آيووا»    24

  2-2-24-مطالعات «دانشگاه اُهايو»   25

  2-2-25-مطالعات «دانشگاه ميشيگان»         25

  2-2-26-نظریه اسنادی رهبری         26

  2-2-27-نظریه های اقتضايي(ایجابی)           26

  2-2-28-الگوي فيدلر          26

  2-2-29-تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد    28

  2-2-30-تئوري مسير ـ هدف           30

  2-2-31- مدل سه بعدی اثربخشی   32

  2-2-32- رهبری تحولی      33

  2-3- استقلال شغلی        33

  2-3-1- ماهیت شغل         33

  2-3-2- ویژگی های شغل   34

  2-3-3- تعریف استقلال      36

  2-3-4- تعریف استقلال شغلی        36

  2-3-5- رابطه استقلال شغلی با دیگر متغیر های سازمانی      38

  2-3-6- ابعاد استقلال شغلی          38

  2-3-7- ضرورت استقلال شغلی در سازمان   39

  2-4-کیفیت زندگی کاری    41

  2-4-1- تاریخچه کیفیت زندگی کاری            41

  2-4-2- تعریف كيفيت زندگي كاري   42

  2-4-3-مفهوم کیفیت زندگی کاری در سازمان            45

  2-4-4- گروه بندي عوامل كيفيت زندگي كاري 47

  2-4-5- ويژگي هاي يك محيط برخوردار از كيفيت زندگي كاري    49

  2-4-6- چگونگي ارتقاي كيفيت زندگي كاري  51

  2-4-7- عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري     54

  2-4-8- نظریات کیفیت زندگی کاری از دیدگاه تئوریسين های مدیریت :   54

  2-4-9- چالش های علمی در مورد کیفیت زندگی کاری           61

  2-4-10- عوامل اصلی برنامه های کیفیت زندگی کاری            63

  2-5-پیشینه تحقیقاتی      67

  2-5-1-بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور     67

  2-5-2-بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  70

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1- مقدمه        73

  3-2-روش تحقيق 74

  3-3-جامعه آماری 74

  3-4-نمونه و روش نمونه گیری         74

  3-5-ابزار گردآوری داده ها   74

  3-5-1- پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس:     74

  3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :  76

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه        77

  4-2-اطلاعات جمعیت شناختی       78

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-مقدمه         85

  5-2- تحلیل یافته ها         85

  5-3-محدودیت های پژوهش            90

  5-3-1- محدودیت های در اختیار پژوهشگر     90

  5-3-2- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر          90

  5-4-پیشنهادات کاربردی    91

  5-5-پیشنهادات پژوهشی  91

  منابع     93

  پیوست ها          100

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول (2-2): عوامل کیفیت زندگی کاری ازدیدگاه ریچارد والتون (رحیمی ،1385)   47

  جدول (4-1): ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مطالعه(مدیران)         78

  جدول (4-2): ویژگی های جمعیت شناختی نمونه معلمان        79

  جدول (4-3): آمار توصیفی متغیرهای سبک های رهبری و استقلال کاری ، کیفیت زندگی کاری       79

  جدول (4-4):  بررسي تقريب نرمال نمرات سبک های رهبری ، استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری 80

  جدول (4-5): ماتریس همبستگی متغیر سبک های رهبری با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری  80

  جدول (4-6): ماتریس همبستگی متغیر سبک رهبری رابطه مدار با استقلال کاری            81

  جدول (4-7): ماتریس همبستگی متغیر سبک رهبری رابطه مدار با کیفیت زندگی کاری     82

  جدول (4-8): ماتریس همبستگی متغیر سبک رهبری وظیفه مدار با استقلال کاری           82

  جدول (4-9): ماتریس همبستگی متغیر سبک رهبری وظیفه مدار با کیفیت زندگی کاری   83

  جدول (4-10): نتایج رگرسیون «استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری» بر اساس سبک رهبری         83

  جدول (4-11): مربوط به پذیرش و رد فرضیات  84

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار (2-1): متغیرهای عمده مدل رهبری اقتضایی(رضائیان،1394).      27

  نمودار (2-2): الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد. ( اعرابي، رفيعي، ارشاد، 1382). 29

  نمودار (2-3): تئوري مسير هدف. (گريفين،1383).      31

   

   

   

  فهرست شکل ها

  شكل (2-1): سه جنبه مهم فردي بر كيفيت زندگي کاری ( صائبی ،67:1370).    54

   

   

     برچسب ها: سبک رهبری مدیران استقلال کاری کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان شهرستان الیگودرز دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه ارشد مدیریت آموزشی دانلود سمینار ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه علوم تربیتی ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه مدیریت آموزشی علو
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.