ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های انسانی مدیران مقطع

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های انسانی مدیران مقطع

دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه بین عزت نفس و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های انسانی مدیران مقطع دبیرستان (شهرستان الیگودرز)، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس ومهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های ...

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت(دولتی،بازرگانی،صنعتی و...)

تعداد مشاهده: 107 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:414 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • توضیحات:

  پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه بین عزت نفس و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های انسانی مدیران مقطع دبیرستان (شهرستان الیگودرز)، در 100 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل

   

   

   

  نکته: ««« این پروژه بصورت انحصاری فقط در وبسایت fileok.ir به فروش می رسد. »»»

   

   

             

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس ومهارت های اجتماعی دانش آموزان با مهارت های انسانی مدیران مقطع دبیرستان درشهرستان الیگودرز می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان ومدیران مدارس شهرستان الیگودرز در سال 97-96 که بر طبق آمار رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان 15 مدرسه  و3204 دانش آموز و15 مدیر می باشد وچون نمونه باید دارای خصوصیاتی باشد که جامعه در مقیاس وسیع تر واجد آن باشد در جهت انتخاب نمونه هاي  وحجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب گردیدند که ازبين15مدرسه موجوددر شهر اليگودرز 9مدرسه به صورت خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند واز هر مدرسه وهر مقطعی يک كلاس به صورت تصادفی انتخاب شد وپرسشنامه بين دانش آموزان که 343 نفر بودند توزيع گردید.

  دراين پژوهش براي سنجش مهارت اجتماعي ازمقياس مهارت اجتماعي گرشام واليوت(1999) وپرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت (1986)وبرای سنجش مهارت های انسانی مدیران از پرسشنامه مهارت های مدیریتی مدیران رابرت آل کاتز(1974) استفاده شده است(ابراهیمی،1393).

   برای تجزیه وتحلیل از همبستگی پیرسون وانحراف معیار  با نرم افزار    spss18  استفاده شده که  نتایج نشان دادکه بین عزت نفس دانش آموزان ومهارت های انسانی مدیران عزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس فردی، همکاری ومهارت های انسانی مدیران مهارت های اجتماعی دانش آموزان و مهارت های انسانی مدیران رابطه وجود دارد اما بین ،خویشتن داری  وابراز وجودبا مهارت های انسانی رابطه معنادار وجود ندارد .

   

   

  فهرست مطالب:

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 بيان مساله تحقیق    3

  1-2 اهمیت وضرورت تحقیق            5

  1-3 اهداف تحقیق            6

  1-3-1هدف كلي   6

  1-4 فرضیه اصلی تحقیق   7

  1-4-1 فرضیات فرعی تحقیق          7

  1-5 تعریف مفهومی          7

  1-5-1 عزت نفس 7

  1-5-2 مهارت اجتماعی     7

  1-5-3 مهارت انساني مدیران :       8

  1-6 تعریف عملیاتی تحقیق            8

  1-6-1 مهارت اجتماعی     8

  1-6-2 عزت نفس 8

  1-6-3 مهارت های سه گانه مدیران 9

  فصل دوم: مروري بر تحقیقات گذشته و گسترهي نظري موضوع

  2-1 مقدمه         10

  2-2 تعریف مفاهیم تحقیق 11

  2-2-1تعريف عزت نفس      11

  2-2-2شكل گيري عزت نفس          11

  2-2-3اهميت عزت نفس    12

  2-2-4 تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس    13

  2-2-6 تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره:            13

  2-3 انواع عزت نفس         14

  3-2-1 عزت نفس اجتماعي            14

  3-2-2عزت نفس تحصيلي  14

  3-2-3 عزت نفس خانواگي 15

  3-2-4 عزت نفس جسماني           15

  3-2-5 عزت نفس كلي      15

  2-4- عوامل موثر در رشد عزت نفس:           15

  2-4-1 روابط والدين:          15

  2-4-2جايگاه اجتماعي      16

  2-4-3ديدگاه اجتماعي- فرهنگي     16

  2-4-4تاثير جنسيت در رشد عزت نفس:       16

  2-4-5ديدگاه زيستي:        18

  6-4-2 نظریات عزت نفس   18

  2-4-7ديدگاه روان پويايي    19

  2-4-8 تعریف مهارت هاي اجتماعي  20

  2-4-9 اجزاءمهارت وفرایند های مهارت:         20

  2-4-10ديدگاه يادگيري اجتماعي:    21

  2-4-11 برنامه آموزش مهارت هاي زندگي:    22

  2-4-12طبقه بندي مهارت هاي زندگي         28

  2-5 مهارتهای مورد نیاز مدیران مدارس         28

  2-5-1 مهارت فنی            29

  2-5-2مهارتهای مورد نیاز توسعه آموزشی و درسی    30

  2-5-3مهارتهای مورد نیاز در ارتباط با ساختمان مدرسه           30

  2-5-4مهارتهای مورد نیاز در سازمان و ساختار           30

  2-5-5مهارت در مدیریت مالی- اداری مدرسه 31

  2-5-6 مهارتهای انسانی : 31

  2-5-7مهارتهای ادراکی      32

  2-5-8مهارت هاي بين فردي/ روابط انساني:  33

  2-5-9مهارت هاي حل مسئله/ تصميم گيري:            33

  2-5-10مهارت هاي مربوط به سلامت جسماني/ حفظ سلامتي:           34

  2-5-11مهارت هاي رشد هويت/ هدف در زندگي:       34

  2-5-13 اهميت آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس  36

  2-5-14ديدگاه هاي شناختي          38

  2-6پیشینه تحقیق           38

  2-6-1 پژوهش های داخلی            38

  2-6-2پژوهش هاي خارجي            40

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه         43

  3-2 روش تحقیق  43

  3-3 حجم نمونه وروش نمونه گیری: 44

  3-4 ابزارجمع آوری اطلاعات:           44

  3-5پایایی پژوهش            46

  3-6روش تجزيه وتحليل      47

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1-مقدمه         48

  4-2-آمار توصیفی 48

  4-2-2-وضعیت سن           49

  4-2-3-وضعیت پایه تحصیلی           50

  4-2-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق وابعاد آن         51

  4-3- تحلیل نتایج  51

  4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 52

  4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش   53

  فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق

  5-1- مقدمه        60

  5-2-تحلیل یافته ها          60

  5-3- بحث و نتیجه گیری    62

  5-4-محدودیت های تحقیق:           63

  5-4-1 محدودیت های در اختیار محقق          63

  5-4-2-محدودیت های خارج از اختیار محقق   64

  5-5- پيشنهادات کاربردی   64

  5-6پيشنهادات پژوهشی   64

  فهرست منابع      66

  پیوست  73

   

  فهرست جداول

  جدول (3-1): اندازه مقیاس وپایایی پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام والیوت    45

  جدول (3-2):اندازه مقیاس وپایایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت   46

  جدول (3-3) : تطبيق سوالات پرسشنامه مهارت هاي مديريتي مديران با مؤلفه هاي آن    47

  جدول (4-2): توزیع نمونههای تحقیق به تفکیک سن   49

  جدول (4-3): توزیع نمونههای تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی   50

  جدول (4-4): آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق     51

  جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (منبع : داده های پژوهش)      53

  جدول (4-6): نتایج آزمون همبستگی برای بررسی فرضیه اصلی اول      53

  جدول (4-7): نتایج آزمون همبستگی برای بررسی فرضیه اول   54

  جدول (4-8): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی اول      55

  جدول (4-9): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی دوم     56

  جدول (4-10): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی سوم 57

  جدول (4-11): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی چهارم            58

  جدول (4-12): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی هفتم 58

  جدول (4-13): نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه  فرعی ششم           59

   

   

   

  فهرست نمودارها

  نمودار(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت سن  49

  نمودار(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی 50

   

     برچسب ها: پایان نامه عزت نفس مهارت های اجتماعی مهارت های انسانی مدیران مهارت های مدیران دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی پروژه ارشد مدیریت آموزشی دانلود سمینار ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه علوم تربیتی ارشد مدیریت آموزشی پایان نامه مدیریت آموزشی علوم ترب
 • مناسب جهت استفاده رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و ...

   

 • در قالب word و قابل ویرایش

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایل اُکی صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی-تاسیس:1394

 • 2288 751 0933 - Telegram : @csmok
 • info@fileok.ir

با همکاری و حمایت:

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.