گزارش کار آموزی در پست بانک

توضیحات:

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺮان در دﻓﺎﺗﺮ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  ict

هدف من از ارائه ی این موضوع دریافت اطلاعاتی در مورد  پست بانک ایران و کارهایی در که من در پست بانک به عنوان کار آموز انجام داده ام و کاربردها و کارهایی که در پست بانک برای مردم انجام میشود میباشد. 

 

 

ﭼﻜﻴﺪه:

ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎﻫﻲ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﻛــﻢ ﺷــﻌﺐ روﺳــﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬــﺎی ﻛﺸــﻮر ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﺷــﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﭼﻬــﺎرم ﺗﻮﺳــﻌﻪ ، ﻛﺸــﻮر ﻋــﺪم دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻋﻤــﻮﻣﻲ روﺳــﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت راﻳــﺞ ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑــراﺳــﺎس ﻧﻈﺮﻳــﺎت دﺳﺘﺮﺳــﻲ روﺳـــﺘﺎﺋﻴﺎن ﺑــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺿــﺮوری ﺑـــﻪ وﻳـــﮋه ، ﻣﺘــﺪاول ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی در ﻛﺸـــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺳـــﻮم ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺎﻟﻲ و ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﻳﻜــﻲ از ﭘــﻴﺶ ﻓﺮﺿــﻬﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ روﺳــﺘﺎﻳﻲ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ    . در ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻛﺸــﻮر دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﻲ اﻣﻜــﺎن ﭘــﺬﻳﺮ ﺑــﻮده وﻟــﻲ ﻣــﺮدم  ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﻳﻲ ﻓﺎﻗــﺪ ﺑﺎﻧــﻚ ﺑــﺮای اﺳــﺘﻔﺎده         ﺧــﺪﻣﺎت راﻳــﺞ ﺑــﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳــﺪ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺑﺴــﻴﺎر زﻳــﺎدﺗﺮی را ﻣﺘﺤﻤــﻞ ﺷــﻮﻧﺪ . اﻳــﻦ ﺗﻔــﺎوت دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻋــﻼوه ﺑـــﺮ دور ﻧﮕـــﻪ داﺷــﺘﻦ ﺟﻮاﻣـــﻊ روﺳـــﺘﺎﻳﻲ از ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـــﻌﻪ و ﻧﻴـــﺰ ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ و اشتغال روﺳـــﺘﺎﻳﻲ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻣﺸﻬﻮدی در ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻴﺰ میﺷﻮد .

 

 

تاریخچه:

عالیت رسمی پست بانک در از سال 1375 و پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران آغاز شد.

سال1362: پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران

سال1365: تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی

سال1366: تاسیس پست مالی

...

 

مناسب جهت استفاده برای همه
18 صفحه فایل آماده برای چاپ
معرفی پست بانک
معرفی محل کار آموزی
کارهای انجام شده در پست بانک

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل اُکی | مرجع خرید و فروش فایل قابل دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید