پایان نامه بررسی تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) مقطع متوسطه

توضیحات:

پایان نامه بررسی تاثیر فضای  مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) مقطع متوسطه شهرستان  ....  در 92 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با پرسشنامه ، جدول و نمودار و آزمون و پرسشنامه با توضیحات کامل

 

           

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تكنولوژي هاي مجازي(مانند اينترنت، تلفن همراه، شبكه هاي اجتماعي مجازي و...) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان است که به صورت نمونه گیری تصادفي 50 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با 23 گویه مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آماری نشان داد كه بین میزان استفاده از تكنولوژي هاي مجازي و جنسیت دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته¬های پژوهش نشان داد كه، گردشگري بيكاري را كاهش مي دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

كليدواژه:

پيشرفت تحصيلي، تكنولوژي هاي مجازي ، تكنولوژي آموزشي ، شبكه هاي اجتماعي.

 

مقدمه

دانش آموزان در دوران تحصیلی خود با مسائل زیادی روبرو هستند.این مشکلات و مسائل می‌ تواند روی پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر بگذارد.شناخت اين مسائل تأثیرگذار و اقدام در جهت کاهش تأثیرات کافی‌ آنها،می‌تواند در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد.مشکلات اقتصادی،ویژگی‌های فردی،مشکلات‌ ناشی از عوامل محیطی و باورهای فرهنگی- اجتماعی دانش آموزان و همچنين وجود تكنولوژي هاي مجازي و مدرن عصر اخير از جمله عواملی است که می‌تواند در پیشرفت‌ تحصیلی دانش آموزان تأثیر منفی بگذارد،اینترنت و فضای مجازی  منابع شگفت انگیز اگاهی و دانش هستند. با تغییرات اساسی که در اثر رشد و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه های مختلف زندگی انسانها رخ داده است، تعلیم و تربیت نیز از این قاعده ی تغییرات مستثنی نیست. در عصر ما دانش و فناوری با یکدیگر هم مسیر شده اند و نمی توان یکی از این دو را بدون دیگری به راحتی به دست آورد.فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار می دهد و با ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن  و... قابلیتهای زیادی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار می دهد.اصطلاحاتی چون کلاس بدون دیوار ، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی  و ... اشاره به نوع جدید و شاید غیر معمولی از آموزش الکترونیک  دارد که در مقابل آموزش سنتی  و معمول امروزه در حال جایگیری در سیستمهای آموزشی کشورهای مختلف است. در آموزش سنتی به خاطر حضور فیزیکی در زمان و مکان،دانشجو، استاد و محتوا و منابع درسی،‏‏‏‏ مشارکت و تعاملی چهره به چهره با یکدیگر قرار دارند و ویژگی اصلی آموزش نیز همین تعاملات است که از طریق آن دانش و اطلاعات بین افراد رد و بدل می شود و به حجم و محتوای دانش اضافه می شود و یا در آن تغییراتی ایجاد می شود.این ویژگی آموزش در صورت جدید آموزش که آموزش الکترونیک یا از راه دور  است نیز حضور بارز و روشن دارد و بر حسب محیطی که در ان عمل می کند، از ویژگیهای و قابلیتهای فضای مجازی برای عملکردش استفاده می کند. در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.در انتهای تحقیق،سعی‌شده راهکارهای عملی برای رفع این مشکلات ارائه گردد.

 

بيان مسئله

آموزش عالی، در توسعه‌ي اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمده‌ای داشته و از این‌رو دانشگاه‌های کشور در فرایند توسعه‌ي نیروی انسانی، اهمیتي اساسی دارند.

يكي از مشكلات شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان، پديده‌ي اُفت تحصيلي است كه زيان‌هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه دولت‌هاو خانواده‌ها مي‌كند. تلاش براي شناسايي عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي و ارايه‌ي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت كاهش خسارات ناشي از اُفت تحصيلي، مستلزم تحقيقات بسيار در اين زمينه است.

 

 

فهرست مطالب:

 فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه          2

1-2- بيان مسئله   3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش            5

1-4- اهداف پژوهش            6

1-4-1- هدف كلي  6

1-4-2- اهداف جزئي           6

1-5- سوالات پژوهش          6

1-5-1- سوال اصلي            6

1-5-2- سوالات فرعي         6

1-6- فرضيه هاي پژوهش     7

1-6-1- فرضيه اصلي           7

1-6-2- فرضيه هاي فرعي     7

1-7- قلمرو پژوهش 9

1-7-1- قلمرو موضوعي پژوهش          9

1-7-2- قلمرو مكاني پژوهش 9

1-7-3- قلمرو زماني            9

1-8- مدل پژوهش  9

 فصل دوم: ادبيات پژوهش

2-1- چارچوب مطالعاتي       11

2-2- تكنولوژي هاي مجازي    20

2-2-1- تاثير تكنولوژي هاي مجازي        20

2-2-2- جوانان و تکنولوژي‌هاي نوين :    22

2-2-3- نقش همسالان در الگوسازي و هويت جوانان:        25

2-2-4- ارتباط در فضاي مجازي:           27

2-3- پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن         29

2-3-1- تعريف پيشرفت :       29

2-3-2- تعريف نظري پيشرفت :           29

2-3-3- پيشرفت تحصيلي      29

2-3-4- بررسي نظريات در مورد پيشرفت تحصيلي 31

2-4- بررسي نظريات مختلف  37

2-5- تحقيقات انجام شده در داخل و خارج         40

2-5-1- تحقيقات انجام شده در داخل   40

2-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور     42

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه          45

3-2- روش پژوهش 45

3-3- جامعه آماری  46

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری            46

3-5- نحوه گردآوری داده ها   46

3-6- ابزار پژوهش   47

3-7- روش گردآوري داده ها   47

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها         48

3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش            49

3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها    50

3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش            51

3-12- بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق 52

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش

4-1- مقدمه          54

4-2- تحليل توصيفي            55

4-2-1- سن:         55

4-2-2- جنسیت:    56

4-2-3- معدل تحصیلی:        57

4-2-4- رشته تحصیلی:        58

4-3- تحلیل استنباطی         59

4-3-1- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه:       59

4-3-2- مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت:       59

4-3-3- مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل: 60

4-3-4- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر:   60

4-3-5- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت:    61

4-3-6- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت:     61

4-3-7- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت:          62

4-3-8- مقایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل:      62

4-3-9- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه:    63

4-3-10- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ارسال و دریافت پیام:          63

4-3-11- مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب:         64

4-3-12- مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) :     64

4-3-13- مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده:  65

4-3-14- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و ...) :            66

4-3-15- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی:       66

4-3-16- مقایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی:        67

 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه          69

5-2- نتيجه گيري از فرضيه ها 69

5-3- نتيجه  يافته ها           70

5-4- پيشنهادات    73

5-4-1- پیشنهادات پژوهش:  73

5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدي    73

5-4-3- پیشنهادات کابردی    74

5-5- محدودیت های پژوهش 75

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر            75

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر           75

ضمائم    76

پرسشنامه           76

جداول برنامه Spss 78

منابع و مآخذ         88

الف)منابع فارسي  88

ب) منابع لاتين       89

Abstract 90

 

 

فهرست جداول

جدول2.1: خلاصه‌ي نتایج تئوریک و پیشینه‌ي عملی تحقیق 36

جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن دانش آموزان     55

جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان     56

جدول 4.3: تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانش آموزان     57

جدول 4.4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی     58

جدول 4.5: بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه     59

جدول 4.6: مقایسه پیشرفت  تحصیلی بر اساس جنسیت 59

جدول 4.7: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل        60

جدول 4.8: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر          60

جدول 4.9: مقایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت   61

جدول 4.10: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات جستجوی علمی           61

جدول 4.11: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ساعات پیگیری اخبار     62

جدول 4.12: مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل     62

جدول 4.13: مقایسه پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدت مکالمه  63

جدول 4.14: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس ارسال و دریافت پیام     63

جدول 4.15: مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب    64

جدول 4.16: مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) 64

جدول 4.17: مقايسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک           65

جدول 4.18: مقایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات  66

جدول 4.19: مقایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی      66

جدول 4.20: قایسه معدل تحصیلی دانش آموزان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی      67

 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی و ...


در قالب word و قابل ویرایش

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل اُکی | مرجع خرید و فروش فایل قابل دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید