انسان از دیدگاه اسلام نوشته ابراهیم نیک صفت

توضیحات:

انسان از دیدگاه اسلام- نویسنده ابراهیم نیک صفت در 300 صفحه در قالب pdf با جزئیات کامل

 

           

چکیده:

شناخت انسان و درک ابعاد، ويژگيها و پیچیدگيهاي آن، يکي از مهمترين مسائلي است که انديشه انسان با ديدگاهها، مکاتب و گرايشهاي مختلف را به خود درگیر کرده است. پرداختن به موضوع انسان، يکي از مهمترين و گستردهترين موضوعي است که در قرآن کريم به آن توجّه شده است. انسان در قرآن، به عنوان اشرف مخلوقات و هدف خلقت همه موجودات زمیني 1 )بقره: 29 (، استعداد برخورداري از چنان جايگاهي را داراست که استحقاق جانشیني خدا در روي زمین را پیدا کرده است؛ بطوريکه، خالق او و آفريننده همه موجودات عالم، به برترين موجودات آسماني خود، که مورد خطاب حضرتش قرار گرفته اند، ميفرمايد: "من ]درباره اين انسان[ چیزي را ميدانم که شما نميدانید" 2 )بقره: 30 (. براستي چه ويژگيهايي در انسان وجود دارد که همه فرشتگان از آن بيخبرند و خداوند از آنها آگاهي دارد. آنچه از آيات قرآن استفاده میشود اينکه انسان يک موجود بسیار پیچیدهاي است که در دو قوسِ بي نهايت صعود و نزول قرار گرفته است 3 )تین: 5 (. توانايي رسیدن به مقام صعودي قرب "دَنَا فَتَدَلي" و نزديک شدن به اندازه "قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْني")نجم: 9 ( در بالاترين مکان عالم امکان از يک طرف، و نزول رتبه اي و منزلتي حقیقت وجودي آن در پائینترين سطح جمادات"فَهِيَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً")بقره: 74 (؛ نشان از پیچیدگي و گستردگي عظمت وجودي اين موجود دارد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مباحث کلي در انسانشناسي

فصل دوم: مباني انسانشناسي در اسلام و غرب

فصل سوم: آفرينش روحي انسان

فصل چهارم: نیازهاي جسماني انسان

فصل پنجم: نیازهاي روحي انسان

فصل ششم: انسان کامل

مآخذ و منابع

 

      

 


مناسب جهت استفاده رشته روانشناسی و ...

 

 

در قالب pdf

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل اُکی | مرجع خرید و فروش فایل قابل دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید