پژوهش نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف رشته حقوق بین الملل

توضیحات:

پایان نامه ارشد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف رشته حقوق بین الملل در 481 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل

 

 

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

 

 

 

مقدمه:

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند.  بخش  عدیده  تجارت اسلحه کوچک و سبک به  صورت کاملا  قانونی  انجام  می شود  .

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بورکینافاسو  مشهود  است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع کشورها  به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  کرد است

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده 2

فصل اول: مقدمه 3

مقدمه کلی 4

سابقه علمی 6

اهداف 7

فصل دوم:کلیات 10

مقدمه 11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف 13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف 13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف 15

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف 18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر  19

گفتار اول: عوامل حقوقی 19

گفتار دوم:عوامل سیاسی 22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی 23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل 25

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف 26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف 31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف 38

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف 42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال 43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب 43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال 47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو  50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی 51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف 53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا 53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا 55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا 55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 57

1-مشورت 57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد 58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد 59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی 64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی 66

نتیجه گیری 68

 

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها 70

مقدمه 71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف 75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف   75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف 76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف 76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف 78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف 79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص 82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن 83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا 84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده 87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ 89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی 91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای 94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 96

1-کمیسیون خلع سلاح 96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد 97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد 98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد 99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف 101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران 102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737 102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747 105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929 106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی 107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق 110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف 112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی 115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد 116

3-کمیته ضد تروریسم 117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت 119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف  120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای 120

بند دوم:قضیه دیوار حایل 122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه 124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها 126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف 127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک 129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک 131

بند سوم:گزارشگران ویژه 131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد 132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار 134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد 134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی 162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک 162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک 163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک 164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا 165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا 167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 168

بند اول:اعلامیه باماکو 169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط 170

بند سوم:پروتکل نایروبی 171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط 173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا 174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط 176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف 178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها 179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف 191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 196

نتیجه گیری 200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل 201

مقدمه 202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور  204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور 204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف 225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح 228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی 228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح 231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان 235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی 238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی 238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی 242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی 243

2- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی 245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف 246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف 246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی 247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی 247

1-تانک ها 250

2-تسلیحات کوچک و سبک 252

3-مین های زمینی 254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی 255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی 256

الف-کشتی های جنگی 256

ب-زیردریایی های نظامی 258

ج-مین گذاری دریایی 259

د-کاربرد اژدرها 262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی 263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی 263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی 263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی 265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی 265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف 266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی 268

1-تسلیحات متعارف هوایی 270

الف-هواپیماهای جنگی 270

ب-پهپادها 272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی 274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها 278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها 280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه 282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه 285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف 286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف 287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف 288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی 290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه 291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری 291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست 297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک 299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب 303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی 306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات 307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان 307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان 310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی 311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی 312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی 313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف 319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف 323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده  324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده  325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی 327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف 327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها 332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف 333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف 335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها 338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف 338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی 339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده 340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی 341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی 342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی 343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی 344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی 344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی 345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری 346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف 347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف 347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف 349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف 351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف 354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف 355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی 355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی 356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت 359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی 360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی 362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف 365

بند اول:دفاع مشروع 366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی 367

بند سوم:اضطرار 368

نتیجه گیری 370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل  371

مقدمه 372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف 374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف 374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه 378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف 382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی 383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف 388

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها  389

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 393

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها 398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین 411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف 413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف 414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف 414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری 417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران 425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب 426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف 428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران 431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف 434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف 437

نتیجه گیری 440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی 441

نتیجه گیری کلی 442

منابع و مآخذ 446

چکیده انگلیسی 476

 

 

 

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و ...

در قالب فایل word و قالب ویرایش

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل اُکی | مرجع خرید و فروش فایل قابل دانلود دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید